BEHANDELOVEREENKOMST EN PRIVACYVERKLARING ENERGETISCH LICHTWERK

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. 
 • De cliënt geeft toestemming aan de therapeut om de medische informatie vast te leggen in een elektronisch dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de therapeut.
 • Er wordt door de therapeut zorgvuldig omgegaan met deze verzameling van persoonsgegevens en zij houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De praktijk van Karin Manders voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening.
 • Uw gegevens worden verkregen via een uitnodigingsmail waarop u zelf alle gegevens invult vóór uw eerste afspraak; deze worden direct verwerkt in uw digitale dossier. Het dossier wordt gaande de behandeling aangevuld met verslagen van de behandelsessies. Deze verslagen worden niet gedeeld met anderen, tenzij noodzakelijk voor de behandeling en alleen na uw instemming. Dit digitale dossier wordt op de computer bewaard en is beveiligd met wachtwoorden en twee-staps-verificatie.
 • De ondertekende behandelovereenkomsten van minderjarige cliënten worden opgeslagen in een afgesloten dossierkast. Alle gegevens worden na uw laatste behandeling ten minste vijftien jaar bewaard. Indien u “vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen; indien dit verzoek wordt ingewilligd, wordt uw dossier onmiddellijk vernietigd.
 • U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw dossier. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan de therapeut, tevens de eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.
 • Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de therapeut verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden.
 • Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren.
 • Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u niet behandeld kan worden bij Karin Manders.
 • Tot slot heeft u het recht van dataportabiliteit. Dit houdt in dat u Karin Manders kunt verzoeken uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om deze te hergebruiken.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden.
 • Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afspraken consulten

 • De therapie is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens in het begin van het consult een gesprek plaatsvindt over de voortgang.
 • Tijdens het consult wordt steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt met kinderen ongeveer 50-60 minuten, bij volwassenen kan het consult soms 1 uur tot anderhalf uur bedragen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (telefonisch of per mail).

Betaling en kosten

 • De kosten van de therapie wordt bepaald in overleg (richtprijs €60,00 per uur) en de cliënt voldoet het bedrag direct na het consult.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Behandeling op afstand

 • Er kunnen behandelingen plaatsvinden op afstand via de telefoon. Dit kan al dan niet ondersteund worden met videobeelden.
 • Het is verboden om tijdens het telefoongesprek opnames te maken.
 • De kosten van een behandeling op afstand worden gezamenlijk vastgesteld.

Vergoeding van de therapie

 • Het is per juli 2020 niet meer mogelijk de factuur te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Verhindering behandelaar

 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
 • Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Gegevens therapeut/behandelaar

Naam: Karin Manders
Praktijk adres: Helderse duinen 22, 5825 JM, Overloon
KvK: 63028131, BTW nummer: NL150676797B01, AGB-code: 90061513, RBCZ-code: 912119R, CBP-code: m1615145